Thay cảm ứng HTC lấy ngay uy tín, nhanh chóng và chính xác

Thay c?m ?ng HTC chính hãng

Thay c?m ?ng HTC t?i Thành H?ng Mobile khách hàng s? ???c h??ng nh?ng ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t. T?i ?ây chúng tôi có h? th?ng máy móc hi?n ??i ph?c v? cho công vi?c, luôn ??i m?i và nâng c?p ph?c v? cho công vi?c ???c chu?n xác nh?t. Chúng tôi có ??i ng? nhân viên và k? thu?t viên chuyên nghi?p, thao tác và s?a ch?a ??u nhanh chóng và chu?n xác, h?n n?a khách hàng ??n s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi s? ???c h? tr? mi?n phí ki?m tra c?m ?ng máy, xem tr?c ti?p nhân viên tháo l?p thay th? cho ?i?n tho?i HTC.

Màn hình c?m ?ng HTC

Lúc nào khách hàng c?n thay c?m ?ng HTC

??i v?i các thi?t b? di ??ng hi?n nay, màn hình c?m ?ng là m?t trong nh?ng ph?n thi?t y?u không th? thi?u. V?i m?i tr?c tr?c x?y ra ??i v?i ph?n linh ki?n này, m?i thao tác c?a ng??i dùng coi nh? không còn tác d?ng n?a. Nh?ng thao tác ch?m, vu?t trên màn c?m ?ng HTC s? không ???c thi?t b? x? lý, v?n ?? là do b? h? h?ng. ?? xác ??nh ???c nguyên nhân làm h?ng c?m ?ng HTC c?ng không quá khó kh?n, ?i?n tho?i HTC v?i thi?t k? màn hình, m?t kính và c?m ?ng ? phía trong cùng. V?i nh?ng ch?n ??ng m?nh nh? r?i v? s? làm h?ng m?t kính và sau ?ó s? t?i màn hình c?m ?ng. Nh? có th? là b? h?ng ?i?m c?m ?ng, t?c là ch? b? ch?t c?m ?ng t?i ?i?m c? ??nh tuy nhiên n?u sau th?i gian thì ?i?m này s? lan ra toàn màn hình và tr? thành ch?t c?m ?ng c?n thay th? toàn b?.

Khi g?p v?n ?? này, các b?n ??ng lo l?ng, gi? bình t?nh và mang thi?t b? ??n v?i chúng tôi. Thành H?ng Mobile s? thay c?m ?ng HTC m?i th?t nhanh chóng cho b?n. Là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín b?c nh?t, chúng tôi h?n 5 n?m nay ?ã cung c?p r?t nhi?u d?ch v? s?a ch?a cho khách hàng c?a mình. H? tr? ki?m tra mi?n phí cùng v?i m?c giá vô cùng ?u ?ãi cho khách hàng.

Hi?n nay, trên th? tr??ng có khác nhi?u ??a ch? s?a ch?a c?m ?ng HTC v?i nh?ng l?i cam k?t vô cùng mát tai khách hàng, tuy nhiên ch?t l??ng ra sao mong các b?n nên xem xét th?t k? tr??c khi trao máy cho h? thay th? tránh ti?n mát t?t mang, s?a ch?a ch? sau vài ngày l?i ph?i b?o hành s? vô cùng v?t v? m?t công.

B?ng giá thay c?m ?ng HTC

?i?n tho?i HTC có r?t nhi?u dòng s?n ph?m, tuy nhiên t?i ?ây chúng tôi s? ch? li?t kê m?t vài d?ch v? ???c s? d?ng nhi?u nh?t bào g?m m?c giá và th?i h?n b?o hành. n?u không tìm th?y d?ch v? c?n thi?t, khách hàng vui lòng liên h? cho chúng tôi

STT    Thay Th?   Giá thành B?o hành
1   Thay c?m ?ng HTC Aria (G9)   250.000 6 tháng
2   Thay th? c?m ?ng HTC ChaCha   250.000 6 tháng
3   Thay c?m ?ng cho HTC Desire 200   390.000 6 tháng
4   Thay c?m ?ng cho HTC Desire HD (G10/ A9191)   350.000 6 tháng
5   Thay  c?m ?ng HTC Desire C   300.000 6 tháng
6   Thay th? c?m ?ng HTC Desire S   350.000 6 tháng
7   Thay th? c?m ?ng HTC Desire Z   350.000 6 tháng
8   Thay c?m ?ng cho HTC EVO 3D/ EVO 4G+   350.000 6 tháng
9   Thay c?m ?ng HTC EVO 4G   390.000 6 tháng
10   Thay th? c?m ?ng HTC HD mini   350.000 6 tháng
11   Thay c?m ?ng cho HTC HD2 cài / HD2 hàn   350.000 6 tháng
12   Thay c?m ?ng cho HTC Incredibles (G11/ S710E)   350.000 6 tháng
13   Thay c?m ?ng HTC Mozart   350.000 6 tháng
14   Thay th? c?m ?ng HTC Raider 4G   350.000 6 tháng
15   Thay th? c?m ?ng HTC Sensation XE(G18/ Z715E)   390.000 6 tháng
16   Thay c?m ?ng cho HTC Surround T8788   300.000 6 tháng
17   Thay c?m ?ng HTC Trophy T8686   300.000 6 tháng
18   Thay th? c?m ?ng HTC Wildfire có IC   350.000 6 tháng
19   Thay c?m ?ng cho HTC Wildfire không IC   200.000 6 tháng
20   Thay c?m ?ng cho HTC Wildfire S (G13)   300.000 6 tháng
21   Thay c?m ?ng HTC HD 7, Desire A8181   350.000 6 tháng
22   Thay m?t kính HTC butterfly X920D   550.000 6 tháng
23   Thay m?t kính HTC butterfly s   550.000 6 tháng
24   Thay m?t kính htc one M7   350.000 6 tháng
25   Thay m?t kính HTC one Mini   350.000 6 tháng
26   Thay m?t kính HTC one Max   550.000 6 tháng
27   Thay m?t kính màn hình HTC One M8   550.000 6 tháng
28   Thay m?t kính HTC 8s   250.000 6 tháng
29   Thay m?t kính c?m ?ng htc 8x   350.000 6 tháng
30   Thay màn hình m?t kính HTC one A9   750.000 6 tháng
31   Thay m?t kính c?m ?ng HTC one M9   650.000 6 tháng
32   Thay m?t kính c?m ?ng HTC desire 300   450.000 6 tháng
33   Thay c?m ?ng HTC desire 326   450.000 6 tháng
34   Thay c?m ?ng m?t kính HTC Desire 500   350.000 6 tháng
35   Thay m?t kính HTC Desire 501   350.000 6 tháng
36   Thay m?t kính HTC Desire 525   450.000 6 tháng
37   Thay m?t kính c?m ?ng HTC One j, One 2 sim   350.000 6 tháng
38   Thay m?t kính HTC desire X   250.000 6 tháng
39   Thay m?t kính HTC desire v   250.000 6 tháng
40   Thay c?m ?ng HTC desire 600   350.000 6 tháng
41   Thay m?t kính HTC Desire 601   350.000 6 tháng
42   Thay màn hình c?m ?ng HTC Desire 606   350.000 6 tháng
43   Thay màn hình c?m ?ng HTC Desire 610   450.000 6 tháng
44   Thay màn hình c?m ?ng HTC Desire 620   450.000 6 tháng
45   Thay màn hình c?m ?ng HTC Desire 626   350.000 6 tháng
46   Thay màn hình m?t kính HTC Desire 616   400.000 6 tháng
47   Thay m?t kính HTC desire 700   450.000 6 tháng
48   Thay m?t kính HTC Desire 820   450.000 6 tháng
49   Thay m?t kính HTC Desire 816   650.000 6 tháng
50   Thay m?t kính HTC Desire 826   650.000 6 tháng
51   Thay m?t kính HTC one s   350.000 6 tháng
52   Thay m?t kính HTC one sv   350.000 6 tháng
53   Thay m?t kính c?m ?ng HTC desire SV   350.000 6 tháng
54   Thay m?t kính HTC one E8   550.000 6 tháng
55   Thay m?t kính HTC G20 Rhyme S510B   250.000 6 tháng
56   Thay m?t kính HTC One E9   750.000 6 tháng
57   Thay m?t kính c?m ?ng HTC ONE A9   Liên h? 6 tháng
58    Thay màn hình HTC One A9   Liên h? 6 tháng
59   Thay C?m ?ng HTC 10   Liên h? 6 tháng
60   Thay C?m ?ng HTC M7   Liên h? 6 tháng
61   Thay C?m ?ng HTC M8   Liên h? 6 tháng
62   Thay C?m ?ng HTC M9   Liên h? 6 tháng
63   Thay m?t kính c?m ?ng HTC 10   Liên h? 6 tháng
64   Thay m?t kính c?m ?ng HTC desire 816   Liên h? 6 tháng

L?u ý: B?ng giá bên trên ch?a bao g?m công tháo l?p cho thi?t b?, do v?y các b?n vui lòng c?ng thêm t? 100.000 VN? cho ??n 200.000 VN? vào ti?n thay th? cho thi?t b?

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u nh?ng linh ki?n trôi n?i, gi? m?o ??n t? Trung Qu?c v?i ch?t l??ng kém h?n r?t nhi?u hàng chính hãng, ngoài ra còn 1 s? b? phân nh? s? d?ng linh ki?n c? tháo máy. Do v?y khách hàng nên chú ý ki?m tra linh ki?n tr??c khi s?a ch?a thay c?m ?ng HTC cho ?i?n tho?i c?a mình.

M?c giá mà chúng tôi cung c?p bên trên có th? ?ã ???c thay ??i nh?ng ch?a k?p c?p nh?t t?i ?ây, các b?n vui lòng liên h? theo Hotline 0985.023.023 ?? ???c nhân viên chúng tôi báo giá chính xác t?i th?i ?i?m ?ó c?ng nh? gi?i ?áp th?c m?c v? d?ch v?. R?t xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Quy trình s?a ch?a thay th? m?t kính HTC

Quy trình s?a ch?a thay c?m ?ng HTC c?a Thành H?ng bao g?m 5 b??c c? th? d??i ?ây, v?i quy trình này chúng tôi mong mu?n cho khách hàng hi?u ???c nh?ng quy trình c?a trung tâm. Là m?t ??a ch? uy tín thì ?i?u ??u tiên c?n làm ???c chính là s? tin t??ng c?a khách hàng. Sau ?ó chính là ngu?n g?c c?a linh ki?n, linh ki?n c?a chúng tôi ??u là hàng m?i 100% và nh?p kh?u tr?c ti?p t? nhà phân ph?i chính hãng, h?n n?a v?i nh?ng máy móc hi?n ??i mà trung tâm ?ang s? h?u, không có chi?c ?i?n tho?i HTC nào có th? b? l?.

Quy trình thao tác s?a ch?a c?m ?ng HTC c? th? nh? sau

B??c 1: Khách hàng ??n v?i trung tâm, ??a là yêu c?u d?ch v? cùng nh?ng thông tin c?n thi?t mà nh?n viên chúng tôi yêu c?u

B??c 2: Nhân viên s? xác ??nh nguyên nhân x?y ra l?i, th?ng nh?t d?ch v? thay th?, s?a ch?a ?i?n tho?i HTC v?i khách hàng

B??c 3: Ti?n hành quá trình s?a ch?a, kh?c ph?c s? c? (v?i d?ch v? thay c?m ?ng HTC s? ki?m tra linh ki?n m?i tr??c khi ti?n hành). Khách hàng s? ???c ki?m tra linh ki?n tr??c khi quá trình thay b?t ??u

B??c 4: K? thu?t viên ti?n hành thay th? trong khu v?c k? thu?t. V? sinh máy bên trong và ngoài tr??c khi bàn giao cho khách ki?m tra sau khi thay xong

B??c 5: Ki?m tra l?i ch?t l??ng d?ch v?, bàn giao và vi?t gi?y b?o hành cho khách hàng hoàn t?t th? t?c thanh toán

thay-mat-kinh-lg

Nhân viên làm vi?c t?i Thành H?ng

L?i ích c?a khách hàng thay th? c?m ?ng HTC t?i Thành H?ng

Chúng tôi, trung tâm s?a ch?a Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng ??a ch? có uy tín lâu n?m. V?i th?i gian ho?t ??ng h?n 5 n?m nay, chuyên cung c?p các d?ch v? s?a ch?a t?t nh?t. Hi?n nay trung tâm ?ang có nhi?u ?u ?ãi dành cho t?ng d?ch v? c? th? nh? t?ng phi?u gi?m giá cho khách hàng l?n ??u t?i s?a ch?a, ??i m?i linh ki?n trong vòng 7 ngày thay th? n?u có b?t c? v?n ?? c?a nhà s?n xu?t. Khi t?i v?i trung tâm Thành H?ng, các b?n s? ???c tr?i nghi?m d?ch v? t?t nh?t, giá r? nh?t, thay th? nhanh nh?t.

  • S?a ch?a m?t kính c?m ?ng HTC b?i nh?ng k? thu?t viên chuyên nghi?p
  • S? d?ng máy móc, công ngh? hi?n ??i ph?c v? công vi?c
  • Linh ki?n nh?p kh?u chính hãng, m?i 100% c?a nhà s?n xu?t
  • Thông tin báo giá nhanh chóng, ki?m tra máy mi?n phí
  • B?o qu?n thi?t b? c?n th?n trong su?t quá trình thay c?m ?ng HTC

Thay m?t kính c?m ?ng HTC Desire 600

 

Thông tin d?ch v? c?ng nh? giá bao nhiêu vui lòng liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

Địa chỉ liên hệ

1. TP Hà Nội (Thành Hưng Mobile): 12 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy.
Điện thoại : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

2. TP Hồ Chí Minh(maxmobile) 31 Lê Hồng Phong-P4-Q5- TPHCM
Điện thoại : 0939.922.922 – 0931.922.922

3. TP Hải Phòng (Trường Hải Mobile) : 154 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền
Điện thoại : 0316.599.599 – 0936.986.998

4. TP Hồ Chí Minh(Thành Trung Mobile) : Số 1399 Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, TP HCM
Điện thoại : 08.66.609.939 - 0909.650.650

5. TP Hải Dương (Sửa Chữa Laptop 24H) : 133 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại : 03203.898.286 - 0981.376.686

6. Tỉnh Ninh Bình (Đức Hiệp Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa Lư
Điện thoại : 0303.624.999 - 0973.535.535 - 0979.424.999

76. TP Đà Nẵng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê
Điện thoại : 0511.2223.888 - 088.8888.086

8. TP Việt Trì (Hoàng Sơn Mobile) : 1358 Đại Lộ Hùng Vương - Tiên Cát
Điện thoại : 0210.370.8888 - 0984.558.558

9. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Trần Phú , TP.Móng Cái
Điện thoại : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

10. TP Hạ Long (Xuân Bách Mobile ) :116 đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

11. Tỉnh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuyển) :90 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, H Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n quý khách quan tâm t?i d?ch v? thay c?m ?ng HTC c?a trung tâm Thành H?ng Mobile. R?t hân h?nh ti?p ?ón quý khách.

T? khóa tìm ki?m liên quan:

  • thay c?m ?ng HTC One M7
  • thay c?m ?ng HTC One X
  • ??a ch? thay c?m ?ng HTC 8S
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile